Kum Ba Yah

Copyright :
Public Domain
Keynote :
C
-1 +1
Chords
C Guitar chord
F Guitar chord
D7 Guitar chord
G Guitar chord
Dm Guitar chord
C
F
D7
G
Dm
C ukelele chord
F ukelele chord
D7 ukelele chord
G ukelele chord
Dm ukelele chord

Kum Ba Yah

Verse 1
C
F
C
Kum ba y
ah, my Lord, k
um ba y
ah.
C
F
D7
G
Kum ba y
ah, my Lord, k
um 
ba y
ah.
C
F
C
Kum ba y
ah, my Lord, k
um ba y
ah.
Dm
C
G
C
Oh L
ord, k
um ba y
ah.
Verse 2
C
Someone`
s singing,
F
C
Lor
d, kum 
ba yah...
C
Someone`
s singing,
F
C
Lor
d, kum 
ba yah...
C
Someone`
s singing,
F
C
Lor
d, kum 
ba yah...
Dm
C
G
C
Oh L
ord, k
um ba y
ah.
Verse 3
C
Someone`
s crying,
F
C
Lord
, kum b
a yah...
C
Someone`
s crying,
F
C
Lord
, kum b
a yah...
C
Someone`
s crying,
F
C
Lord
, kum b
a yah...
Dm
C
G
C
Oh L
ord, k
um ba y
ah.
Verse 4
C
Someone`
s praying,
F
C
Lor
d, kum 
ba yah...
C
Someone`
s praying,
F
C
Lor
d, kum 
ba yah...
C
Someone`
s praying,
F
C
Lor
d, kum 
ba yah...
Dm
C
G
C
Oh L
ord, k
um ba y
ah.