Friend of Sinners

Text :
Matt Redman
Copyright :
1994 Thankyou Music
Keynote :
E
-1 +1
Chords
E Guitar chord
A Guitar chord
B Guitar chord
Guitar chord
E
A
B
E ukelele chord
A ukelele chord
B ukelele chord
ukelele chord

Friend of Sinners

Verse 1
E
A
B
E
Friend of 
sinners, 
Lord of 
truth,
E
A
B
E
I am 
falling in 
love with 
You;
E
A
B
E
Friend of 
sinners, 
Lord of 
truth,
E
A
B
E
I have 
fallen in 
love with 
You.
Chorus
E
A
B
E
Je
su
s, I l
ove Your 
name,
E
A
B
E
The 
nam
e by 
which we`re 
saved;
E
A
B
E
Je
su
s, I 
love Your 
name,
E
A
B
E
The 
nam
e by 
which we`re 
saved.
Verse 2
Friend of sinners, Lord of truth,
I am giving my life to You;
Friend of sinners, Lord of truth,
I have given my life to You.